جهت برقراری ارتباط با کارشناسان مرکز از شماره تلفن های ذیل استفاده کنید .

ردیفنامواحد شماره تلفن
۱ خانم عقیلی - معاونت پژوهشی آموزش۴۴۰۹۸۷۱۹
۲ خانم فراهانی - امتحانات آموزش آموزش ۴۴۰۹۸۲۳۸
۳ خانم ساعی - ( مسئول امور کارشناسی ) آموزش ۴۴۰۹۸۲۳۶
۴ خانم اصغرزاده - ( مسئول امور کاردانی ) آموزش ۴۴۹۶۱۰۸۳
۵ خانم امینی - دبیرخانه آموزش ۴۴۰۹۸۲۲۶
۶ آقای عبدالهی - فارغ التحصیلان آموزش ۴۴۰۹۸۴۱۰
۷ خانم کبیری - مالی امور مالی۴۴۰۹۸۲۱۹
۸ آقای محمد امین - مالی امور مالی ۴۴۰۹۸۲۱۹
۹ آقای آدابی - ITانفورماتیک۴۴۹۶۱۰۸۴
۱۰ حراست مرکز حراست ۴۴۰۹۳۸۸۱